Podmínky použití

§ Definice 1

 1. Předpisy – tento dokument, jehož účelem je standardizovat podmínky účasti v affiliate programu vedeném pod názvem Doporučuji Cambridge Ambassador Program (Program), který spočívá v doporučení účastníkem programu s názvem Cambridge Brand Ambassador (Ambassador), Služby zahrnuté v nabídce Cambridge. Pravidla jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách webové stránky dostupné na adrese https://cambridge.pl . Přijetí těchto pravidel je předpokladem pro vstup do programu Cambridge Ambassador Program doporučuji. Pravidla nevylučují použití ustanovení jiných předpisů platných u organizátora programu, včetně pravidel pro webové stránky a dohod uzavřených organizátorem programu s ambasadorem značky Cambridge.
 2. Ambassador Program Doporučuji Cambridge (Program) – affiliate program, který byl vytvořen a provozován Cambridge School of English Sp. z oo za účelem propagace služeb nabízených partnery Cambridge a Cambridge dostupnými na webových stránkách
 3. Cambridge – Společnost Cambridge School of English Sp. z oo se sídlem ve Varšavě na ul. Widok 10 / LU 1 (00-023 Varšava) , zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 12. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku, pod číslem 0000085970, se základním kapitálem 50,000 5252147188 PLN, NIP 016153582, REGON XNUMX, správce webu a organizátora programu.
 4. Webové stránky – internetový obchod dostupný na https://cambridge.pl prostřednictvím kterého Organizátor Programu prodává služby a zboží zbývající v jeho nabídce.
 5. Cambridge Brand Ambassador (Ambassador) – fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, podnikající fyzická osoba, právnická osoba a organizační složka bez právní subjektivity, jejíž zvláštní ustanovení přiznávají právní způsobilost, která se do Programu zapojí registrací a vytvořením účet na Webu. Registrace do programu vyžaduje souhlas s těmito pravidly.
 6. Ambassador's Account (Account) – individuální účet poskytnutý Cambridge Ambassadorovi s přiděleným unikátním označením (loginem), umožňující účast v Cambridge Ambassador Programu doporučuji, na kterém jsou mj. údaje Ambassadora a informace o jeho aktivitách v rámci Programu. . V rámci programu Cambridge Ambassador doporučuji dva typy účtů: Jednoduchý účet vhodný pro fyzické osoby a Podnikatelský účet pro fyzické osoby podnikající, pokud jejich činnost v rámci Programu přímo souvisí s jejich podnikatelskou činností, a Smlouva je určena této osobě odborné povahy vyplývající z předmětu podnikání, Oprávněným podnikatelům, právnickým osobám a organizačním složkám bez právní subjektivity, jejichž zvláštní ustanovení přiznávají způsobilost k právním úkonům.
 7. Smlouva – právní vztah mezi Ambassadorem a Cambridge, jehož podmínky se řídí těmito Pravidly a v případě Podnikatelského účtu může být navíc upraven samostatným dokumentem.
 8. Nový klient – ​​fyzická osoba způsobilá k právním úkonům v plném rozsahu, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která je však schopna vlastním jménem nabývat práva a přebírat závazky, která v posledním roce ode dne doporučení nevyužila nákup produktů nebo služeb od produktů/služeb Cambridge.
 9. Nákup nového klienta – situace, kdy je Nový klient pomocí Referenčního odkazu poskytnutého Ambasadorem přesměrován na webovou stránku Webu a zakoupí zboží nebo služby nabízené Organizátorem programu, přičemž zaplatí celou částku ceny.
 10. Referenční odkaz – jedinečný odkaz vygenerovaný Organizátorem programu, odkazující na webovou stránku Webu, obsahující atributy, které umožňují přiřadit Nákup nového zákazníka k přidruženým aktivitám konkrétního Ambasadora.
 11. Sociální média – prostředky sociální komunikace široké škály, jako jsou instant messaging, sociální sítě, diskusní fóra, webové stránky, blogy a další kanály globální internetové komunikace, mezi které patří zejména: YouTube, Facebook, Twitter, TikTok, Messenger, Skype, Snapchat, Tinder, Instagram, Whatsapp, Google Hangouts.
 12. Provize – finanční prostředky poskytnuté velvyslanci organizátorem programu na nákup nového klienta za podmínek stanovených v těchto pravidlech.
 13. Potenciální klient – ​​fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, ale schopná vlastním jménem nabývat práva a přebírat závazky, má zájem o služby/zboží zůstávající v nabídce Cambridge.
 14. Spotřebitel – fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní úkony, které přímo nesouvisejí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 15. Privilegovaný podnikatel – fyzická osoba podnikající, uzavírající Smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud obsah Smlouvy není pro tuto osobu profesní povahy, vyplývající zejména z předmětu podnikatelské činnosti této osoby. .
 16. Falešné pohyby – jakákoli činnost zaměřená na falšování údajů týkajících se Programu.
 17. Pravidla webových stránek – Předpisy upravující fungování webových stránek a podmínky uzavírání smluv a poskytování služeb elektronickými prostředky. Prodej služeb a produktů Cambridge School of English Sp. z oo a jejích partnerů pro poskytování elektronických služeb.

§ 2 Podrobné podmínky účasti v Ambassador Programu Doporučuji Cambridge

 1. Zapojení se do Doporučuji Cambridge Ambassador Program je dobrovolné.
 2. Účast v programu Doporučuji Cambridge Ambassador Program je založena na přidružených aktivitách velvyslance, v rámci kterých velvyslanec nezávisle rozhoduje o tom, jaké sociální sítě, jak, komu a jaké nabídky Cambridge doporučí poskytnutím odkazu na doporučení. Velvyslanec může také odkaz Referer umístit na jím spravované webové stránky, na které musí mít právní titul po celou dobu, kdy je na nich odkaz Referer uveřejněn, nebo jej zpřístupnit jiným způsobem než prostřednictvím sociálních sítí.
 3. Pro využití Doporučuji Cambridge Ambassador Program musí mít velvyslanec zařízení s přístupem na internet, operační systém a program pro prohlížení internetových zdrojů a také vlastní e-mailovou schránku s e-mailovou adresou.
 4. Účast v Programu vyžaduje Jednoduchý účet nebo Podnikatelský účet a registraci do Doporučuji Cambridge Ambassador Program, která je možná výběrem možnosti Připojte se k doporučenému programu Cambridge Ambassador Program k dispozici na: https://cambridge.pl/program-partnerski Registrace vyžaduje souhlas s Pravidly zaškrtnutím příslušného políčka ( checkbox ) a znamená uzavření smlouvy, jejíž podmínky se v případě Jednoduchého účtu a v případě Podnikatelského účtu řídí těmito Pravidly taxativně, je nutná další samostatná dohoda. Řád může velvyslanec uložit na trvalé médium nebo vytisknout.
 5. Potvrzením správné registrace a uzavření Smlouvy je přijetí zprávy na e-mailovou adresu uvedenou při registraci, obsahující odkaz pro aktivaci Účtu velvyslance.
 6. Aby bylo možné využívat všechny funkce programu „Doporučuji Cambridge“, velvyslanec by měl vyplnit kontaktní údaje a údaje nezbytné pro účely fakturace, číslo PESEL, číslo bankovního účtu, adresu, korespondenční adresu a údaje příslušného finančního úřadu (v za účelem vypracování daňového přiznání) v panelu nastavení účtu velvyslance. ) nejpozději do konce měsíce, ve kterém byla překročena minimální výše provize opravňující k její výplatě. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro stanovení práva na provizi a její výplatu.
 7. Velvyslanec je povinen po celou dobu trvání Smlouvy dbát na to, aby jeho údaje uvedené v nastavení Účtu velvyslance byly aktuální a pravdivé.
 8. Smlouva s velvyslancem se uzavírá na dobu neurčitou. Organizátor Programu může Program ukončit kdykoli, 30 dní předem, což se rovná ukončení Smlouvy. O výše uvedeném informuje velvyslance prostřednictvím e-mailu. Organizátor Programu má právo aktualizovat, upravovat a přidávat do své nabídky nové služby nebo omezit přístup nebo odebrat služby existující v době, kdy se Ambasador připojí k Programu.
 9. Cambridge není odpovědná za činnost ambasadorů programu, včetně obsahu, který poskytují při účasti v programu.
 10. Velvyslanec nese plnou odpovědnost za činy a obsah, který u příležitosti účasti v Programu zveřejní, a to zejména za obsah sdílený s Referenčním odkazem.
 11. Velvyslanec zakazuje, aby v průběhu realizace Programu, zejména při sdílení Referenčního odkazu a ve spojení s materiály a informacemi souvisejícími s Cambridge (včetně nabídky Cambridge), zveřejňovaly jakékoli materiály s morálně zavrženíhodným, urážlivým, vulgárním obsahem v rozporu se slušností. , včetně obsahu obsahujícího rasistický, pornografický, násilný nebo vyzývavý obsah nebo jakýmkoli jiným způsobem ohrožujícím image a pověst Cambridge nebo jejích partnerů, včetně ostatních účastníků programu. Na velvyslance
 12. Velvyslanec také nesmí při účasti v Programu, a to zejména ve spojení s materiály propagujícími Cambridge nebo obsahujícími odkaz na doporučení, zveřejňovat obsah, který porušuje zákony, práva třetích stran a také dobré mravy.
 13. Velvyslanec není oprávněn zasahovat do obsahu nabídky Cambridge, včetně nabídky, která má být propagována prostřednictvím odkazu Referrer, a nesmí upravovat díla a loga patřící organizátorovi programu. Obsah a materiály poskytnuté Ambasadorem nesmí být zavádějící, pokud jde o služby/produkty nabízené Organizátorem programu, ani o funkčnost, podmínky a náklady na používání Webu.
 14. Velvyslanec nesmí provádět falešné pohyby nebo používat řešení zaměřená na falšování údajů týkajících se účasti v Programu.
 15. Velvyslanec je výhradně odpovědný za: jím poskytnuté údaje nezbytné pro kontaktní a fakturační účely, správnou konfiguraci Účtu velvyslance z hlediska poskytovaných funkcionalit, poskytnutí svých individuálních přístupových údajů k Účtu velvyslance, jako je přihlašovací jméno a heslo. třetím stranám.
 16. Organizátor Programu má právo kontrolovat a ověřovat způsob, jakým Velvyslanec implementuje Program, pokud jde o způsob sdílení Referenčních odkazů, dodržování těchto Pravidel a Pravidel Webu. Ověření může zahrnovat mimo jiné kontrolu souladu stránek, na kterých jsou uveřejněny Doporučující odkazy, s požadavky Pravidel, soulad jednání velvyslance s ustanoveními Pravidel a právních předpisů.
 17. Pokud jednání velvyslance porušuje ustanovení těchto Pravidel nebo Pravidel webových stránek nebo je v rozporu s předpoklady Programu popsanými v Pravidlech, může Cambridge zaslat velvyslanci na e-mailovou adresu velvyslance pokyn s varováním, telefonát ukončit porušování a Cambridge má právo zrušit udělenou provizi velvyslanci a vyloučit ambasadora z programu, pokud organizátor považuje porušení za závažné nebo pokud jsou porušení notoricky známá. V případě vyloučení z Programu bude Smlouva spojující velvyslance s Cambridge okamžitě ukončena, k čemuž dojde zasláním prohlášení e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v nastavení účtu velvyslance.

§ Komise 3

 1. Velvyslanec má nárok na provizi, pokud způsobem v souladu s Pravidly získá nového zákazníka, který bude pomocí Referenčního odkazu přesměrován na Webové stránky a zakoupí produkty nebo služby nabízené Organizátorem programu, zaplatí celou částku ceny a v zákonem stanovené lhůtě od smlouvy neodstoupí. . Pohledávky splatné za Novým klientem a nezaplacené nebudou základem pro přiznání práva na Provizi.
 2. Provize pro Ambassadora je v závislosti na službě / produktu od 3 do 5 % z čisté ceny (podle kategorie produktů a služeb, po případné slevě) z nákupu nového zákazníka, který použil odkaz na doporučení během transakce.
 3. Výplata Provize proběhne po podání žádosti o výběr v rámci funkcionality Účtu Ambasadora, které proběhne nejdříve v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém došlo k nákupu nového zákazníka a minimální výši výplaty provize. uvedené v odstavci 8 a nejpozději do 3 měsíců od následujícího měsíce, za který by měla být provize udělena.
 4. Podkladem pro vyúčtování budou informace poskytnuté Organizátorem na Účtu velvyslance, včetně počtu Nákupů Nového zákazníka, které splňují platební podmínky stanovené v těchto Pravidlech a výše Provize.
 5. Organizátor ověří oprávněnost požadavku, včetně způsobu získání Nového zákazníka Ambasadorem, zejména s ohledem na dodržování Pravidel při poskytování Referenčních odkazů, do 30 dnů od podání žádosti o vyplacení Provize. Pozitivní ověření provize předložené k platbě znamená, že je uděleno velvyslanci a v případě Podnikatelského účtu je pro velvyslance základem pro nahrání/přiložení faktury/účtu. Negativní ověření, a to i v případě, že se zjistí, že žádost o vyplacení provize se týká provize účtované v důsledku porušení Pravidel velvyslancem, uvedení v omyl Pořadatele, zatajení informací velvyslancem ovlivňujících výši provize. provize v důsledku zakázaného jednání, včetně podvodných pokusů , Provize nebude velvyslanci vyplacena, a pokud již platba proběhla, má pořadatel právo požadovat její vrácení do 7 dnů ode dne požadavek.
 6. V případě Ambasadora využívajícího Program prostřednictvím Podnikatelského účtu bude Provize vyplacena na základě správně vystavené faktury/účtu, včetně v souladu s Nařízeními, s 60denní lhůtou splatnosti. Faktura/vyúčtování by měly být vystaveny na základě fakturačních údajů obsažených v Účtu účastníka programu v záložce Vyúčtování. Pokud je účastníkem programu subjekt registrovaný v EU, měly by být jím vystavené faktury vystaveny v souladu s předpisy platnými v EU.
 7. V případě Ambasadora využívajícího Program prostřednictvím Jednoduchého účtu je provize vyplácena automaticky po kladném ověření podané žádosti o výběr a za předpokladu, že Účastník Programu poskytne údaje uvedené v § 2 odst. 6 písm. XNUMX Pravidel.
 8. Provize bude vyplacena na bankovní účet uvedený velvyslancem, ale minimální částka výběru musí být vyšší nebo rovna 50 PLN netto. V případě ukončení Smlouvy v případech uvedených v § 4 Pravidel je možné vyplatit Provizi bez ohledu na výše uvedený požadavek.
 9. Provize bude velvyslanci vyplácena nejvýše jednou za kalendářní měsíc, a to do 15. dne v měsíci, nebo připadne-li 15. den v měsíci na den pracovního klidu, první pracovní den následující po tomto dni. .
 10. Organizátor programu zašle Ambasadorům využívajícím program prostřednictvím Jednoduchého účtu na jimi poskytnutou a přidělenou e-mailovou adresu Ambasadorova účtu daňová přiznání a dokumenty, které jsou podkladem pro samostatné vypořádání ročních daňových povinností, pokud jsou v roku, kterého se zúčtování týká, vzniká povinnost přiznání zaslat. Velvyslanec souhlasí se zasíláním daňových přiznání v elektronické podobě na jím uvedenou e-mailovou adresu přiřazenou k jeho Účtu.
 11. Ambasadoři využívající program prostřednictvím svého Firemního účtu jsou povinni provést příslušná vypořádání sami a na svůj účet za daňové povinnosti související s příjmy v rámci účasti v Programu. Pořadatel neodpovídá za neplnění či nesprávné plnění povinností velvyslance podle daňových zákonů.

§ 4 Ukončení smlouvy

 1. Velvyslanec může Smlouvu kdykoli ukončit a odstoupit tak z účasti v programu Cambridge Ambassador Program doporučuji. Smlouva je ukončena kliknutím na možnost „Ukončuji smlouvu“, která je dostupná na panelu Účty velvyslance.
 2. Ukončení Smlouvy znamená rezignaci na Program Cambridge Ambassador Doporučuji a má za následek nemožnost využívat všechny funkcionality Programu, včetně možnosti sdílení Referenčních odkazů. Při ukončení Smlouvy ztrácí Ambassador nárok na Provizi také v případě, že Nový Klient pomocí Odkazu Doporučujícího Ambassadora zakoupí zboží nebo služby nabízené Organizátorem programu po ukončení Smlouvy.
 3. V případě ukončení smlouvy organizátor programu po ověření nároku na výplatu provize vzniklé během trvání smlouvy vyplatí provizi k datu uvedenému v pravidlech.

§ 5 Odstoupení od Smlouvy

Velvyslanec, který je Spotřebitelem nebo Oprávněným podnikatelem, má právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Za tímto účelem informujte Organizátora programu o rozhodnutí odstoupit zasláním prohlášení e-mailem z e-mailové adresy uvedené v nastavení účtu velvyslance na uvedenou e-mailovou adresu: ambasador@cambridge.pl . Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze rovněž zaslat na následující adresu: Cambridge School of English Sp. z oo ul. Widok 10 / LU1, 00-023 Varšava. Vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy, který může velvyslanec použít, tvoří přílohu č. 1 Pravidel.

§ 6 Stížnosti

 • Ambassador má právo podat stížnost v souvislosti s provozem Cambridge Ambassador Program a účastí v něm doporučuji.
 • Stížnosti je třeba zasílat elektronicky na následující e-mailovou adresu: ambasador@cambridge.pl nebo na adresu Cambridge School of English Sp. z oo ul. Widok 10 / LU1, 00-023 Varšava, do 7 dnů ode dne obdržení informace o důvodech stížnosti.
 • Stížnost by měla obsahovat minimálně údaje umožňující identifikaci velvyslance podávajícího stížnost a popis závady s odůvodněním.

Informace o výsledku reklamačního řízení budou poskytnuty e-mailem nebo klasickou poštou do 30 dnů ode dne doručení reklamace Organizátorovi programu.

 

§  7 Důvěrnost

Se všemi údaji a informacemi poskytnutými velvyslanci v rámci Smlouvy bude Účastník Programu nakládat důvěrně a nebudou bez souhlasu Organizátora Programu poskytnuty třetím osobám, s výjimkou informací, jejichž zveřejnění je vyžadováno kogentními ustanoveními zákona. .

 

§ 8 Ochrana osobních údajů velvyslanců

 1. Správcem osobních údajů Ambasadorů je v souvislosti s organizací Programu Cambridge (Organizátor Programu), která zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou, zejména s ustanoveními Nařízení (EU) 2016/679 ze dne Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů, „ GDPR“) a zákonem ze dne 10. května 2018 o ochraně osobních údajů (Věstník 2018, položka 1000 v platném znění).
 2. Velvyslanec může kdykoli podat dotaz ohledně zpracování jeho osobních údajů společností Cambridge na následující e-mailovou adresu: ambasador@cambridge.pl .
 3. Cambridge zpracovává osobní údaje Ambassadors pro účely související s účastí v Programu, plněním účetních a daňových povinností, jakož i pro účely kontaktování Ambassadors, a to i v rámci zodpovězení jejich dotazů a posuzování jimi podaných stížností. Kromě toho Cambridge zpracovává osobní údaje ambasadorů pro statistické a archivační účely.
 4. Mezi osobní údaje zpracovávané Cambridge patří následující údaje: přihlašovací jméno, příjmení a jméno, adresa, e-mailová adresa a v případě velvyslanců, kteří budou splňovat podmínky pro udělení provize: číslo bankovního účtu velvyslance, číslo PESEL, datum narození.
 5. Osobní údaje ambasadorů bude Cambridge uchovávat po následující období:
 6. po dobu účasti v Programu a v rozsahu nezbytném k doložení účasti na zúčtování daní po dobu 5 let od konce roku, ve kterém zanikla povinnost provést zúčtování daně v souvislosti s účastí v Programu (dle čl. 6 (1) (c) GDPR). Po uplynutí této doby budou osobní údaje velvyslance vymazány.
 7. po ukončení účasti v Programu, v případě ukončení Smlouvy, pro účely zúčtování daně po dobu 5 let od konce roku, ve kterém zanikla povinnost provést zúčtování daně v souvislosti s účastí v Programu ( podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) . Po uplynutí této doby budou osobní údaje velvyslance vymazány.
 8. v případě ukončení nebo odstoupení od Smlouvy uzavřené s velvyslancem, který nesplnil podmínky pro udělení Provize, budou údaje zpracovávány po dobu 120 dnů od ukončení Smlouvy nebo odstoupení od ní a po tomto datu budou smazáno.
 9. Velvyslanci mají plnou možnost uplatnit svá práva ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, tj. právo na přístup a získání kopie údajů, právo na opravu údajů, právo na výmaz údajů („právo být zapomenut“) , právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování.
 10. Další otázky související s ochranou osobních údajů upravují Zásady ochrany osobních údajů dostupné na Webu.

§ 9 Závěrečná ustanovení

 1. Obecně platná ustanovení polského práva se použijí na záležitosti, na které se nevztahují tato Pravidla a dodatečné dohody uzavřené v rámci programu I doporučeného Cambridge Ambassador Program.
 2. Pokud Soud shledá, že některé z ustanovení Pravidel je neplatné, zbývající ustanovení zůstanou v platnosti.
 3. Velvyslanec, který je spotřebitelem, má možnost podat mimosoudní stížnost a nápravu u Stálého spotřebitelského arbitrážního soudu při inspektoru obchodní inspekce provincie Mazowieckie. Informace o přístupu k výše uvedenému režimu a postupu řešení sporů naleznete na: http://www.uokik.gov.pl , v záložce „Řešení spotřebitelských sporů“. Účastník, který je spotřebitelem, má rovněž možnost využít internetovou platformu EU ODR, která je k dispozici na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , jakož i může podat žalobu k příslušnému obecnému soudu.
 4. K řešení sporů se využívá jurisdikce polských soudů, přičemž soudem příslušným k řešení případných sporů bude soud příslušný podle sídla Organizátora, s přihlédnutím k rozdílným právům velvyslanců, kteří jsou fyzickými osobami, a Privilegovaných podnikatelů, kterými jsou oprávněná podle platných právních předpisů.
 5. V případě vypracování Pravidel v několika různých jazycích bude v případě sporu o výklad rozhodující polská verze.